Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő megnevezése

Cégnév: Plasztika-Fehérvár Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár Kosztolányi u. 19.
Cégjegyzékszám: 07 09 012978
Adószám: 13931771-1-07
Telefon: +36 30 982 5925
E-mail: info@imreis15.sg-host.com mint a imreis15.sg-host.com weboldal üzemeltetője (továbbiakban. Adatkezelő) jelen tájékozatóval tesz eleget az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által támasztott követelményeknek.

A tájékoztató hatálya

A Plasztika 2003 Eü. Kft. egészségügyi tevékenységével kapcsolatos adatok kezelését az EGÉSZSÉGÜGYI ADATVÉDELMI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT rögzíti. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye A 2011. évi CXII. törvény 20. § 1. pontjában foglaltak szerint jelent tájékoztató hatálya alatt megvalósuló adatkezelés hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja

Plasztikai sebészeti kezeléssel, műtéttel, konzultációkkal összefüggésben végzett adatkezelések célja: plasztikai sebészeti kezelésekre, műtétekre, konzultációkra jelentkezés. Az Üzemeltető a jelentkező elérhetőségét a plasztikai sebészeti ellátással kapcsolatos információ csere céljából tárolja.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A kezelt adatok

A felhasználó/feliratkozó vezeték és kereszt neve, email címe, telefonszáma, kapcsolatfelvétel időpontja, feliratkozás időpontja, kezelési/érdeklődési terület. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatkezelés időtartama

Az arcesztétikai vagy plasztikai sebészeti kezelés, konzultáció igénybevételével kapcsolatban megadott személyes adatokat az adat megadójának hozzájárulása alatt kezeljük addig, amíg az érintett nem kéri adatai törlését. A hozzájárulás visszavonása, az adatok törlése bármikor kérhető az info@queensesthetics.hu email címen. (Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.)

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését az info@imreis15.sg-host.com címre küldött elektronikus levélben. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1- 3911400,www.naih.hu).

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik).

Egyéb rendelkezések

A weboldal fenntartja a jelen Nyilatkozat jövőbeni módosításának jogát, ezért ajánlja, hogy időnként újra látogasson el a nyilatkozatot tartalmazó weboldalra.

Budapest, 2023. március